----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

Apendice

III

 

1-2: introducere; 3-7: postul nu este de ajuns pentru zidirea templului lui Dumnezeu, este nevoie şi de smerenie şi iubirea aproapelui; 8-10: primejdia postului: mândria, avertismentul Apostolului Pavel

 

Stih: Binecuvântat fie Cel ce ne-a dat armele să biruim pe satan

 

  1. Să ne mărturisim Domnului ca El să ne deschidă gura să lăudăm şi să dorim ceata postitorilor şi să mustrăm ceata celor lacomi.

 

Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam şi în neam (Psalmi 89, 1)

 

  1. Despre post, fraţilor, am vorbit cuvinte de laudă şi le-am slăvit după puteri, ca să trezesc râvna celor lacomi şi nesăţioşi, să se facă postitori.
  2. Nu se zideşte casa dintr-un singur material. Din felurite materiale se face podoaba palatului, ca el să fie pentru cel care şi-l zideşte loc de odihnă şi desfătare.
  3. Tot aşa postitorul nu se desăvârşeşte numai prin postire. Pe lângă postire este nevoie de alte podoabe, ca Iisus să-Şi afle plăcerea şi să Se sălăşluiască în el.
  4. Fericit cel care prin frumuseţea purtărilor sale s-a făcut sălăşluire curată Tatălui şi Celui Unul-Născut, ca să primească în sufletul său pe Dumnezeu ca într-un templu.
  5. Învaţă, postitorule, să zideşti cu înţelepciune lăcaşul cel sfânt al sufletului tău, cu înţelegere şi cu pricepere. Căci aşa te poţi face sălaş ca să locuiască în tine.
  6. Plăcută foarte este postirea Celui ce pe toate le încearcă, atunci când în ea se găseşte smerenia sufletului şi iubire pentru Domnul nostru şi pentru toţi oamenii.
  7. Păzeşte-te, postitorule, să nu te răpească cel rău pe calea celor mândri şi să facă deşarte ostenelile tale. Căci aşa obişnuieşte vicleanul să strice postitorii.
  8. Să nu te amăgească atunci când posteşti ca să te înalţi peste fratele tău care mănâncă. Teme-te de Pavel care pentru aceasta te mustră şi te învinuieşte !
  9. Cel ce nu mănâncă pre cel ce mănâncă să nu-l osândească (Romani 14, 3). Vezi, postitorule, că nu ţi s-a dat porunca să judeci, ci să arăţi în tine însuţi asemănarea lui Dumnezeu.