----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Imnele Sfântului Efrem Sirul

la Postul celor patruzeci de zile

 

IV

 

1: postul vindecă rănile sufletului: Moisi; 2: îmbogăţeşte sufletul: Adam; 3: hrăneşte mintea; 4: întăreşte în lupta împotriva plăcerilor: Eva; 5: face biruitori pe tinerii din Vavilon; 6: haina căinţei şi haina slavei; 7-8: Estir şi Mardoheu; 9: cei trei tineri în cuptor; 10: Ninevi; 11-12: Moisi şi Ilie, calea postului pentru fiecare pe măsura lui

 

Stih: Slavă Celui Întâi-Născut, a cărui turmă îşi găseşte zăbava în cărţi, binecuvântate păşuni

 

1. Acesta este postul tămăduitor. Să iubim ajutorul său şi să ne bucurăm de leacurile lui ! Postul a coborât [prin Moisi] de pe Muntele Sinai spre tabăra lovită de mânia lui Dumnezeu, şi a tămăduit durerile ascunse ale sufletului, şi a legat rănile cele grele ale minţii. Postul a împiedicat căderea poporului în pustie. Să aducem slavă Celui milostiv ! fiindcă postul cel bun s-a făcut leac pentru noi.006. Imnele Sf Efrem Sirul 4

2. Iată postul care îmbogăţeşte ! Să scoatem din comorile lui şi să ne îmbogăţim prin prisosul lui ! La început Adam şi-a agonisit vătămare prin mâncare şi a sărăcit. Dar pe noi ne îmbogăţeşte postul, care plăteşte datoriile lui Adam; sărăceşte pântecele, dar umple vistieria sufletului cu neguţătoria vieţii. Să aducem slavă Celui Întâi-Născut ! căci postirea cea bună este cingătoare pentru noi cei neputincioşi.

 

Sfinţii Strămoşi Adam şi Eva. Fresce din Mânăstirea Terapontov

 

3. Iată postul care ne face liberi ! Căci el eliberează pe cei ce mănâncă de sub jugul poftei. Fiindcă domnia pântecelui este istovitoare şi chinuitoare şi nu se potriveşte cu libertatea. Ia pântecelui slujirea lui şi slujeşte duhului cu cuvintele vieţii ! Atunci pântecele tău va fi plin de învăţătură, hrana sufletului. Slavă Celui Întâi-Născut, a cărui turmă îşi găseşte zăbava în cărţi, binecuvântate păşuni !

4. Iată postul care ne oţeleşte ! El ne cheamă pe noi, cei molatici, să ne înălţăm şi să biruim. Pânza de sac este armura sa, asemenea unei platoşe, şi smerenia asemenea armelor. El îmbracă călcâiul moale în deprinderile tăriei, ca să strivească şi să zdrobească plăcerile molatice, şerpi nevăzuţi. Binecuvântat fie Cel ce a dat Evei postul, ca să biruie şarpele şi pofta !

5. Iată postul care biruieşte ! Căci el îi dezobişnuieşte de pâine pe copii şi pe tineri, [care se fac] ruşine celui rău ! Căci şi fetele încep să lupte cu el. Iată postul poartă cununi nevăzute, se înalţă şi le împarte cetei postitorilor. Iată cel rău se tânguieşte la vederea taberei celor curaţi. Să aducem slavă Celui Întâi-Născut, care postul a biruit şi i-a făcut biruitori şi pe atleţii Săi !

6. Iată postul care împodobeşte ! El ne cheamă pe noi, cei urâţi, ca să ne dea podoaba sa. Lacrimile sale curg pentru a curăţi întinarea noastră şi a înălbi petele noastre. În pânza lui de sac este ascuns veşmântul slavei, şi din cenuşa sa adie mireasma vieţii. Veniţi, voi cei urâţi, 006. Imnele Sf Efrem Sirul 5împodobiţi-vă cu podoaba lui care nu costă nimic ! Binecuvântat fie Cel ce ne-a chemat şi ne-a invitat la praznicul cel curat şi înalt al frumoasei postiri !

7. Dispreţuiţi în postire, voi mândre femei, podoaba şi luxul ce înfloreşte ca o floare. Estir avea podoabă împărătească. Dar văzând că era pământească, a zorit spre post (potrivit Estir 4, 16). Şi postul a coborât şi i-a dat frumuseţe cerească şi strălucire duhovnicească. A intrat împreună cu el şi a cerut de la împăratul viaţa celor hărăziţi morţii. Binecuvântat fie Împăratul care a împodobit Sfânta Biserică cu post, rugăciune şi priveghere !

8. Să nu ne ruşinăm de pânza de sac, nici de cei ce o poartă ! căci este armă biruitoare. Cel înveşmântat în ea îndură încercarea smereniei care biruie toate. Pânza de sac l-a plecat pe trufaşul Aman înaintea celui smerit. Postul a adus cu gura lacomă [a lui Aman] rugăminţile pentru postitorul cel mut (potrivit Estir 6, 7 şi urm.). Binecuvântat fie Cel ce ne-a dat postul, care a luptat cu Aman cu propria sa gură împotriva lui însuşi !

9. Dispreţuiţi şi voi, tineri, podoaba trupului în vremea postului vostru ! Căci cei trei tineri în Vavilon s-ar fi putut înveşmânta în toată podoaba. Pentru că urau aurul cel mincinos i-a azvârlit ca pe aur în uriaşul cuptor, iar postitorii au strălucit în cuptor ca aurul lămurit (potrivit Daniil 3, 8-30). Binecuvântat fie Cel ce ne-a dat postul care depărtează din minţile noastre rugina celui lacom !

10. Iată postul care veseleşte ! Căci el poate birui prin convingere sila. Iona a strigat cu glas mare ca înaintea unui tribunal şi a osândit cetatea Ninevi. Ninevi a ales postul care ştie scăparea. Avocatul cel viclean a intrat, a grăit şi a biruit lăsându-l mut pe Iona, şi a desfiinţat judecata împăratului (potrivit Iona 3). Slavă Celui milostiv care a făcut ca gura nevăzută [a postului] să se roage pentru cei ce se căiesc !

11. Iată Domnul nostru cel binecuvântat, Moisi şi Ilie au croit calea postului. Şi însemnând şi rânduind calea pentru cei slabi, zoreau ei înşişi pe ea peste măsură, căci o putere mai presus de fire era în ei. Căci nu pâinea şi hrana firească îi ţinea pe ei. Cel viteaz se avânta pe cale şi în sălaşurile ei. Să aducem slavă în post Celui milostiv care ne-a dat nouă, celor neputinciosi, arma Lui !

12. Ce scuză îl poate dezvinovăţi pe cel supus pântecelui său ! Căci postul unei zile este drum scurt; dar plata sa este mare. Dacă cei viteji merg pe calea postului săptămâni, iar cei de mijloc câte o jumătate de săptămână, atunci nici cei neputincioşi să nu se cruţe de scurtul lor drum. Să aducem slavă Celui Întâi-Născut, care vrea să mântuiască pe fiecare după măsura lui !