----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine (XI)

 

- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisiei

pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -

a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit

 

Episodul anterior

 

În scrisorile dvs. către arhiepiscopul Antonie, nu spuneţi ce credeţi despre practica trecută şi prezentă a rebotezării latinilor. Dar nu voi greşi dacă voi aduce reflecţiile dvs asupra problemei noastre la o condamnare hotărâtoare. Această practivă vă pare, fără îndoială, o greşeală, o eroare şi poate chiar o blasfemie împotriva unei taine. În Trebnicul său, Petru Movilă, care era latinizant, înclină de asemenea să se grăbească cu o idee (p. 192): ,,Cel care îndrăzneşte să repete aceste sfinte taine comite un sacrilegiu şi răstigneşte şi batjocoreşte pe Hristos pentru a doua oară”.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Partea a II-a
Biserica de Apus de la Revoluţia franceză până în prezent (1789-1910)
 
Capitolul II
Romano-catolicismul de la 1789 până în timpul prezent (1910)
I. Între păgâni
 
§. 194. a. Misiunile sau propaganda Bisericii Romano-Catolice
II. Între protestanţi şi între răsăritenii ortodocşi şi heterodocşi

Biserica Romano-Catolică a întins propaganda ei şi la creştinii de alte confesiuni; aşa la protestanţii din Englitera, Scoţia şi America de Nord: în ambele aceste din urmă regiuni misionarii romano-catolici au făcut nu puţini prozeliţi; prozeliţii din Englitera şi Scoţia erau din clasele mai superioare ale populaţiei, iară cei din America de Nord, dintre protestanţii credincioşi Bisericii, erau din toate păturile sociale. Pe lângă repetite invitări la unire, făcute de papi mai cu seamă la 1848, 1869 şi 1894 către toţi creştinii din Orient, iară la 1880, când au pus între sfinţi şi au sărbătorit pe Chiril şi Meftodie, apostolii slavilor, către slavii creştini de răsărit în special, Biserica Romano-Catolică trimite nu mai puţin şi pe teritoriul Bisericii Ortodoxe şi al celor heterodoxe misionari de-ai săi, între care şi congregaţii recente, ce sunt consfinţite misiunii, precum Doamnele de Sacre Coeur, assumpţioniştii ş.a..

Citește mai departe...

DOCUMENTE ALE BISERICII

Rezoluţia în legătură cu problema:

,,Despre ierarhia anglicană”

 

Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948

 

Episcopul Rafail Hawaweeny despre anglicani şi botezul ortodox

 

După ce a ascultat referatele cu privire la ierarhia anglicană, Consfătuirea întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, pătrunse de sentimentul afecţiunii creştine şi al iubirii frăţeşti faţă de creştinii anglicani şi în căutarea căilor spre recunoaşterea validităţii ierarhiei anglicane, hotărăşte:

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Noul Testament

Comentarii la Evanghelia după Luca

de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXXII)

 

Episodul anterior

 

CARTEA A VIII-A

(Luca 16, 16 - 19, 28)

1. ,,Legea şi proorocii până la Ioan” (Luca 16, 16), nu pentru că Legea a căzut, ci pentru că începe propovăduirea Evangheliei (potrivit Romani 8, 1-2), căci lucrul mai mic este văzut a fi împlinit când lucrul mai mare îi urmează. Prin urmare, haideţi să ne angajăm energia către Împărăţia Cerurilor, căci tot cel care îşi încordează puterea se grăbeşte cu râvnă fierbinte şi nu slăbeşte cu minte leneşă. Astfel, există o înfocare evlavioasă a credinţei şi o nepăsare criminală. Multe legi sunt potrivit firii, astfel că deşi îngăduitoare faţă de dorinţele fireşti, ne cheamă la râvnă pentru dreptate; Hristos scurtează firea, pentru că de asemenea El retează plăcerile fireşti. Şi, în acest chip, haideţi să ne angajăm puterea către fire, ca să nu se scufunde în cele pământeşti, ci să se înalţe către cele cereşti.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Aşezământul Sfintei Biserici Ortodoxe Universale

pentru venerarea şi invocarea sfinţilor în rugăciuni (I)

 

Bucureşti
Imprimeria Căilor Ferate Române
1924
 
 
 
 

Omagiu Înalt Prea Sfinţiei sale

D. D. Dr. Miron Cristea, Mitropolitului Primat al ţării

 

În semn de admiraţiune şi adâncă recunoştinţă, pentru sprijinul şi încurajarea ce ne-a acordat atât în procurarea puţinelor clipe de odihnă sufletească, prin cuvântul şi scrisul nostru pentru lumea funcţionărească şi muncitorească ceferistă, cât şi în combaterea noilor curente religioase de care a început a nu fi scutită şi binecuvântata noastră patrie, – ortodoxă prin excelenţă –.

Ostenitorul

Citește mai departe...

NIHILISMUL

Rădăcina revoluţiei epocii moderne (V)

de ieromonah Serafim Rose

 

Partea a IV-a

1. Liberalismul [continuare]

Aşa cum se poate crede, viziunea liberală despre guvernare este o încercare de compromis între aceste două idei ireconciliabile. În secolul XIX, acest compromis a luat forma „monarhiilor constituţionale”, o încercare – din nou – de a combina o formă veche cu un conţinut nou; astăzi, principalele reprezentante ale ideii liberale sunt „republicile” şi „democraţiile” Europei Occidentale şi Americii, dintre care cele mai multe păstrează un echilibru mai degrabă precar între forţele autorităţii şi Revoluţie, cu toate că declară că cred în amândouă.

Citește mai departe...

Prigonirea monahilor din Muntele Athos

de către Patriarhia Constantinopolului (XV)

de părintele Patric Ranson

 

Episodul anterior

 

Anexa 1

Încotro se îndreaptă Patriarhia Constantinopolului ?[1]

 

Ci am asupra ta, că dragostea ta cea dintâi o ai părăsit. Drept aceea adu-ţi aminte de unde ai căzut, şi te pocăieşte, şi fă faptele cele dintâi; iar de nu, vin la tine curând, şi voiu mişca sfeşnicul tău din locul său, de nu te vei pocăi (Apocalipsis 2, 4-5).

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (XIV)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

De ce Dumnezeu, adeseori, nu împlineşte rugăciunile noastre ?

Mulţi creştini se plâng: ,,Mă rog după pravilă, însă nu simt că Dumnezeu mă ascultă” ... Această plângere merită să fie examinată mai îndeaproape.

Omul se roagă ca să primească ceva. Drept urmare, el trebuie să vadă ce face ca rugăciunea lui să nu fie împlinită. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ,,Uneori, trebuie să ne amintim că suntem datori nu doar să ne rugăm pur şi simplu, ci să ne rugăm astfel ca să fim ascultaţi”. Se întâmplă că şi după ce am împlinit condiţiile pentru a izbândi în rugăciunile noastre să nu avem totuşi un răspuns din partea cerului. Cum trebuie să explicăm tăcerea lui Dumnezeu ?

Citește mai departe...

CHESTIUNEA CALENDARULUI

Calendarul nostru nu este schimbat, ci îndreptat

de dr. Constantin Chiricescu

 

Pe aceeaşi temă:
- Hotărărea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din regatul României, cu privire la îndreptarea calendarului iulian -
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române autocefale, întrunit în sesiune ordinară de toamnă, în şedinţa sa din 31 octombrie (13 noiembrie) 1923, luând în deliberare comunicatul Patriarhiei din Constantinopol de sub nr. 3124 din 1923 privitor la îndreptarea calendarului iulian, în conformitate cu propunerile conferinţei delegaţilor Bisericilor Ortodoxe, întrunite la Constantinopol în luna mai 1923, la propunerea comisiunii sinodale, fiind referent P.S. sa Episcopul Vartolomeu, şi după dezbateri îndelungate, în unanimitate şi cu însufleţire a adus următorul …
 
Pentru punerea în aplicare a calendarului îndreptat pe ziua de 1/14 octombrie 1924
 
privind data Paştelui din anul 1929
Contextul acestei cărţi pastorale a Sfântului Sinod a fost foarte bine conturat de Nae Ionescu în articolele sale. Începând cu articolul său din 3 iulie 1928, intitulat Dificultăţi bisericeşti. Ce este cu data Sfintelor Paşti, şi până la mijlocul anului 1929 – an plin de tulburări cauzate de fixarea Sfintelor Paşti la data de 31 martie, în loc de 5 mai – Nae Ionescu va imortaliza una dintre cele mai negre pagini de istorie bisericească a românilor.
 
 
de Petru Drăghici, asesor onorar la Consistoriul Arhidiecezan din Sibiu
 
Pascalia Bisericii Creştine Ortodoxe de Răsărit, în conformitate cu calendarul îndreptat
de dr. Constantin Chiricescu, profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti
Referat către Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, 1925, partea I şi partea a II-a
 
de dr. Constantin Chiricescu

Citește mai departe...

Ecumenismul – calea către pierzare (XIII)

de Ludmilla Perepiolkina

 

Episodul anterior

 

13. ,,Teolog este cel care se roagă cu adevărat ...”

Alegând această definiţie patristică a teologiei ca titlul acestui capitol, trebuie să spunem de asemenea că teolog este cel care are ,,cugetul lui Hristos”, care se închină lui Dumnezeu ,,în duh şi adevăr”, că teologia este cunoaşterea adevărurilor veşnice revelate dumnezeieşte care conduc către viaţa veşnică.

Citește mai departe...

Musulmanii distrug crucile creştine în toată lumea

şi nimeni nu vorbeşte despre asta

de Raymond Ibrahim

 

În cursul ultimilor ani, anumite evenimente centrate pe Sfânta Sofia, şi mai cu seamă descoperirea surprinzătoare a unui înger în turlă în vara anului 2009, a stârnit printre turci un sentiment puternic de nesiguranţă şi teamă în ce priveşte viitorul
 
Printre alte chestiuni abordate: - Numele lui Dumnezeu este izgonit din rugăciuni, discursuri, cântece publice sau alte tradiţii - După numele lui Dumnezeu este rândul crucii să fie surghiunită ... - Războiul împotriva Crăciunului face ravagii şi în colegii şi universităţi - Moschee în scena Naşterii Domnului - Cele mai recente cazuri de discriminare a creştinilor - Profanări în Rusia, Franţa şi SUA - Violenţe împotriva slujbelor creştine - Violenţele anti-creştine din India - Toamna anului 2008: ,,Ucideţi-i pe creştini şi distrugeţi-le instituţiile” - Convertiri forţate la hinduism - Plănuirea cu minuţiozitate a atacurilor anti-creştine din statul Orissa - Mass-media internaţională a ignorat evenimentele -
 
În 2002, datorită convingerilor lor atee, Solie Lautsi şi soţul ei au cerut Şcolii publice Vittorino da Feltre din localitatea Abano Terme, Padova, la care erau înscrişi fiii lor, să dea jos crucile expuse pe pereţii sălilor de clasă. Când conducerea şcolii a refuzat să facă aceasta, ea a depus o plângere fondată pe argumentul că Republica Italiană este un stat laic ce protejează principiul libertăţii religioase, însă plângerea ei a fost respinsă de toate instanţele civile italiene
 
- ‘Explozie’ de moschei pe continentul european - Moscheea nu reprezintă pentru musulmani ce reprezintă biserica pentru creştini - Învăţământ şi islam - Lumea musulmană finanţează deschiderea de centre de studii islamice în ţările occidentale. Discriminarea pozitivă a musulmanilor în defavoarea creştinilor - Guvernul britanic adoptă măsuri prin care favorizează comunitatea musulmană - Urmările reale ale promovării multiculturalismului - Legea islamică şi introducerea ei în societatea occidentală - Londra sau Londonistan ? - Una dintre cele mai grave urmări ale creării de enclave musulmane este extremismul - Apogeul discriminării pozitive: Proiectul ,,Combaterea defăimării religiilor” - Urmări ale promovării neîncetate a islamismului în lumea creştină -
 
Eurabia este un neologism politic, creat pentru a reflecta creşterea fenomenală a numărului de musulmani din Europa, construirea de moschei pretutindeni pe continentul european şi islamizarea crescândă a diverse cutume din societate şi a zonelor locuite de musulmani din marile metropole europene
 
Ianuarie 2012
de Soeren Kern, cercetător la Grupul de Studii Strategice din Madrid 
 
de Soeren Kern, cercetător la Grupul de Studii Strategice din Madrid
 
,,Ocupaţie fără tancuri sau soldaţi”
de Soeren Kern, cercetător la Grupul de Studii Strategice din Madrid
 
August 2012
Siria: După aproape un secol, istoria creştinilor din Asia Mică se repetă
Complicitatea marilor puteri aşa-zis creştine

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXXII)

 

Episodul anterior

 

7. ,,Şi pre şapte trepte se suia la ea, şi foişor pre dinlăuntru” (Iezechiil 40, 23 – în citatul folosit de Sfântul Grigorie scrie: ,,foişor înaintea ei”). Cineva se apropie de poartă mergând pe şapte trepte deoarece intrarea în viaţa cerească ni se deschide prin harul înşeptit al Sfântului Duh. Isaia, vorbind despre acest har înşeptit asupra Capului nostru Însuşi sau în trupul Lui, care suntem noi, spune: ,,Şi se va odihni preste dânsul Duhul lui Dumnezeu, Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, Duhul sfatului şi al puterii, Duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe. Duhul temerii de Dumnezeu îl va umple pre dânsul” (Isaia 11, 2-3).

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (VIII)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul IV
Cartea a IX-a
 
Anii 382–406
 
1
 
Episcopii care au participat la cel de-al II-lea Sinod Ecumenic – Episcopii sciţilor – Biserica din Sciţia sau Goţia – Organizarea exterioară a Bisericii în Imperiul Răsăritean – Părinţii celui de-al II-lea Sinod reuniţi din nou la Constantinopol în 382 – Relaţiile dintre ei şi Apus – Sinodul din Achileea – Scrisoarea episcopilor italieni către Teodosie – Aprecierile lor false – Părinţii din Constantinopol invitaţi la Sinodul din Roma – Refuzul lor – Sinodul din Roma – Damas şi Ursin – Probleme răsăritene – Observaţiile episcopilor răsăriteni reuniţi din nou la Constantinopol în 383 – Starea morală a Bisericii Romei – Ieronim, începuturile sale; criticile sale faţă de clerul roman – Încercări de reformă sub influenţa sa – Scrierile şi criticile sale i-au atras ura clerului roman – El părăseşte Roma – Starea morală a clerului răsăritean – Criticile Sfântului Grigorie Teologul – Ultimii ani ai Sfântului Grigorie – Moartea Sfântului Grigorie Teologul – Geniul său
 
Anii 382-387

Citește mai departe...

Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (X)

Sfântul Ioan şi societatea rusă

 

Episodul anterior

 

Tot ce am spus până acum duce la concluzia că, exceptând teatrul, Sfântul Ioan nu s-a ‘războit’ cu arta profană, ci doar considera că ea reprezintă un pericol potenţial. Chiar în privinţa distracţiilor nu s-a manifestat întotdeauna ca un rigorist.

Citește mai departe...

Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (VI)

Bătălia pentru Constantinopol

 

Episodul anterior

 

Alt filoelen rus era preotul bisericii Ambasadei ruse din Constantinopol, Iona Vukolov (1899-1913), autor al numeroase articole şi broşuri care susţineau Biserica Greacă în Răsărit. El susţinea ajutorul dezinteresat pentru şcolile, bisericile şi mânăstirile greceşti. Spre deosebire de ambasadorul pro-slav, I.A. Zinoviev, Vukolov era un admirator al clerului grec şi al practicilor Bisericii Greceşti. El idealiza viaţa bisericească greacă şi credea că ar fi util pentru Rusia să adopte experienţa răsăriteană chiar în astfel de lucruri precum scurtarea slujbei dumnezeieşti sau modernizarea limbii liturgice[1].

Citește mai departe...