Icoane şi sfinte moaşte rar întâlnite (VII)

 

Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, care se află astăzi în catedrala mitropolitană din Iaşi

Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost de neam sârb şi s-a născut în apropiere de Constantinopol, în localitatea Epivata, care astăzi se numeşte Selim Pasa, în Turcia de astăzi. Ea a trăit în veacul al XI-lea, având 25 ani când a trecut la Domnul. Se trăgea dintr-o familie de creştini evlavioşi, foarte bogată, şi a avut un frate, Eftimie, care a intrat în monahism, iar mai apoi a devenit episcopul Cetăţii Madytos.

De-a lungul secolelor, moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva s-au sălăşluit în mai multe locuri. Pentru început, moaştele ei s-au odihnit în patria sa, Epivata. Mai târziu, ele au fost duse în Cetatea Târnovo, cândva capitala crailor bulgari, de aici la Belgrad, apoi la Constantinopol.

Istoria strămutării moaştelor din Constantinopol la Iaşi este următoarea:

,,Patriarhul Constantinopolului, Partenie bătrânul, luând bani de la domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, ca să plătească datoriile patriarhiei, atârnând de zidul Fanarului din Constantinopol sfintele ei moaşte ce se păzeau de patriarhie, le-a trimis aici către stăpânitorul Moldovei”. Iată ce zice Cantemir, domnitorul Moldovei: ’Sfânta Parascheva, precum aflăm din cărţile bisericeşti, era stăpână a satului Epivatelor, pe care apoi l-a câştigat Apocavcos, voievodul însuşi stăpânitor Andronic Paleologul. Sultanul Murad al IV-lea a dat voie domnitorului Moldovei, Vasile, să mute sfintele ei moaşte din biserica patriarhală a Constantinopolului. Le-a câştigat acestea pentru cele multe şi mari binefaceri şi slujbe făcute Sfintei Biserici celei mari; că din însele veniturile sale a plătit peste 260 de pungi de aur ce datora ea turcilor şi creştinilor. Însă, fiindcă la turci este interzis a strămuta mort peste 3 mile, afară de trupul sultanului, a cheltuit peste 300 de pungi la Poarta Otomană, ca să ia voie pentru strămutarea sfintelor moaşte şi ca să ia poruncă către un capugibaşa, ca să le însoţească în Moldavia. Toată povestirea aceasta a strămutării acesteia este zugrăvită pe peretele de amiazăzi al Bisericii Sfinţilor Trei Ierarhi, unde se află sfintele ei moaşte. Între alte lucruri se înfăţişează acolo şi capugibaşa cu ofiţerii lui mergând la petrecerea sfintelor moaşte’.

Această strămutare de atunci este descrisă şi de marmura cuvucliului unde sunt aşezate sfintele moaşte, pe care scrie aşa: ’Cu voia Tatălui, cu îngăduinţa Fiului şi cu conlucrarea Sfântului şi de viaţă făcătorului Duh, a Dumnezeului celui slăvit şi închinat în Sfânta şi cea de o fiinţă şi nedespărţită Treime, binecinstitorul şi de Hristos iubitorul Ioan Vasile Voievod, cu mila lui Dumnezeu domnitor a toată Moldavia, fiind râvnitor şi apărător al sfintei credinţe răsăritene, după dumnezeiască îngrijire a strămutat din Constantinopol cu multă osârdie şi prea multă dorinţă aceste cinstite moaşte ale Cuvioasei Maicii noastre Parascheva din Târnovo. Această strămutare a fost a treia. Iar preasfinţitul şi fericitul a toată lumea patriarh Partenie, cu toată bunăvoinţa şi sfatul Bisericii a trimis aceste sfinte moaşte ca pe o vistierie dumnezeiască, cu preafericiţii trei mitropoliţi: Ioanichie al Iracliei, Partenie al Adrianopolei şi Teofan al Paleon-Patronului, în zilele preasfinţitului Varlaam, mitropolitul Sucevei şi a toată Moldavia. Iar binecinstitorul şi de Hristos iubitorul şi cu mila lui Dumnezeu stăpân al nostru şi domnitor a toată Moldavia, Vasile Ioan Voievod, de acasă ieşind cu evlavie şi cu tot sufletul primind această nepreţuită vistierie, potrivit le-au pus şi le-au păstrat în cea nouă zidită biserică a Sfinţilor Trei Ierarhi şi ai lumii dascăli: Vasilie cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, spre cinstirea şi slăvirea lui Dumnezeu celui lăudat în Treime şi spre veşnică solire a Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, pentru lăsarea păcatelor sale şi a tot strălucit neamul lui. În anul de la Adam 7149 (1641), iar al domniei lui al 8-lea, în 13 iunie”.

 

Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva,

care se află astăzi în catedrala mitropolitană din Iaşi

 

PC. Pagini duhovnicesti 43 1

PC. Pagini duhovnicesti 43 2

PC. Pagini duhovnicesti 43 3

PC. Pagini duhovnicesti 43 4

PC. Pagini duhovnicesti 43 5